fbpx
Data Subject Access Request

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท บีริช (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ต้องระบุในแบบฟอร์มนี้จำเป็นต่อการดำเนินการตามคำขอของท่าน ดังนั้น หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้และดำเนินการตามที่บริษัทกำหนด

1. ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

2. รายละเอียดคำขอ

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

3. ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ

3.1. บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอของท่านในกรณีต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:
  3.1.1. หลักฐานแสดงอำนาจในการยื่นคําขอไม่เพียงพอ คือ การที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคําขอได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเพื่อยืนยันว่าผู้ยื่นแบบคําขอเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีอำนาจในการยื่นคําขอดังกล่าว
  3.1.2. คําขอซ้ำซ้อน หากพบว่าคําขอมีลักษณะ หรือ เนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกับคําขอที่เคยส่งมาให้แก่บริษัท และซึ่งบริษัทได้เคยดำเนินการตามคําขอดังกล่าวแล้ว
  3.1.3. ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูล หรือ บันทึกของบริษัท หากมีการตรวจสอบฐานข้อมูล และบันทึกของบริษัทอย่างละเอียดแล้ว และยืนยันว่าบริษัทไม่ได้เก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ ได้ร้องขอ
  3.1.4. ความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  3.1.5. ความจำเป็นในการดำเนินการตามสิทธิเรียกร้องที่บริษัทมีตามกฎหมาย เป็นกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของไว้เพื่อการใช้ หรือ ปกป้องสิทธิเรียกร้องที่บริษัทมีตามกฎหมาย
  3.1.6. มีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของผู้อื่น เป็นกรณีที่คําขอส่งผลกระทบในด้านลบแก่สิทธิ และ เสรีภาพของผู้อื่น เป็นต้น

3.2. บริษัทฯ จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำขอของท่าน อย่างไรก็ดี บริษัทฯอาจเก็บค่าใช้จ่ายตามสมควร หากปรากฏว่าคำขอของท่านเป็นคำขอฟุ่มเฟือยที่มีลักษณะเดียวกันซ้ำ ๆ หรือไม่มีมูลความจริง หรือมากเกินความจำเป็น ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการจัดการข้อมูลของบริษัทฯ

3.3. บริษัทฯ จะดำเนินการคำขอของท่านภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจขยายระยะเวลาเป็นหกสิบ (60) วัน (หากจำเป็น) ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและปริมาณของคำขอ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันที่ระบุในคำขอของท่าน และจะอธิบายให้ท่านทราบถึงเหตุผลในการขยายระยะเวลาดังกล่าว

3.4. หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบทางอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลสูญหายและถูกเปิดเผยจากการที่มีบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงอีเมลของท่าน หรือท่านได้ส่งต่อไปยังบุคคลอื่น

3.5. บริษัทฯ อาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่คำขอของท่านไม่ชัดเจน หรือท่านไม่ได้ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เพียงพอแก่บริษัทฯเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน

4. เอกสารพิสูจน์ตัวตน

โปรดยื่นเอกสารหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ พ.ร.บ.ฯ หากท่านไม่สามารถยื่นหลักฐานในการยืนยันตัวตนตามที่บริษัทร้องขอ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน

หมายเหตุ บริษัทในสถานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ประสงค์ที่จะทำการเก็บรวบรวม หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลละเอียดอ่อน (sensitive data) บนบัตรประชาชน ขอให้ท่านทำการลบ / ปิดบัง ข้อมูลศาสนา หมู่เลือด ในสำเนาเอกสารที่จะต้องนำส่งมาให้บริษัท

5. การรับทราบและรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ รวมถึงรับทราบว่าบริษัทฯ อาจติดต่อข้าพเจ้าตามรายละเอียดการติดต่อที่ข้าพเจ้าให้ไว้ข้างต้น เพื่อดำเนินการตามคำขอข้าพเจ้าและรับทราบว่าบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอของข้าพเจ้าตามกฎหมายกำหนด

Invalid Input

 

BeRich (Thailand) Co., Ltd.

Address :

เลขที่ 48 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

Phone :

+66(0)26139243-4, +66(0)26139993-4

Fax:

+66(0)26139751

Email:

brt@berichthailand.com